ULAMA, SOCIAL ACTION, AND POWER DOMINATION The Role of Yusuf Ahmad Lubis in Socio-Religious Movements

Main Article Content

Sakti Ritonga

Abstract

Abstract: This article examines the socio-religious movements of Shaykh Yusuf Ahmad Lubis, an ulama who has received relatively little attention from researchers despite being an influential and charismatic figure in the North Sumatra region. The article employs a literature study with a historical approach, following Kuntowijoyo’s historical writing model. To analyze the topic, Max Weber’s theory of authority is utilized. The argument presented is that Shaykh Yusuf Ahmad Lubis successfully reformed his homeland. According to Max Weber’s theory, he possesses two types of authority: charismatic authority acquired through genealogy, education, and a strong personality; and his charismatic authority serves as the primary asset in attaining rational-legal authority. His charisma and knowledge prove to be valuable assets in the realms of social-religious, and socio-political domains.


Abstract: Artikel ini mengkaji gerakan sosial dan keagamaan Syekh Yusuf Ahmad Lubis. Ulama ini termasuk ulama yang kurang mendapatkan perhatian para peneliti, padahal ia termasuk ulama berpengaruh dan kharismatik setidaknya untuk kawasan Sumatera Utara. Artikel ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan historis. Penulisan studi ini memanfaatkan model penulisan sejarah Kuntowijoyo. Untuk mengulas topik pembahasan, studi ini memanfaatkan teori Max Weber tentang otoritas. Studi ini mengajukan argumen bahwa Syekh Yusuf Ahmad Lubis berhasil melakukan pembaruan di tanah kelahirannya. Ditinjau dari teori Max Weber tentang otoritas, Pertama, ia memiliki dua jenis otoritas: sumber otoritas kharismatik yang diperoleh melalui geneologi, pendidikan yang diraih, dan kepribadian yang kuat; dan otoritas kharismatik yang dimilikinya menjadi modal utama dalam mendapatkan otoritas legal rasional. Kharisma dan ilmu yang dimilikinya menjadi modal besar baginya dalam bidang sosial keagamaan dan sosial politik.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ritonga, S. (2023). ULAMA, SOCIAL ACTION, AND POWER DOMINATION: The Role of Yusuf Ahmad Lubis in Socio-Religious Movements. Journal of Indonesian Ulama, 1(1), 63–79. https://doi.org/10.30821/jiu.v1i1.4
Section
Articles

References

Allan, Kenneth. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. California: Sage Publication, Inc., 2005.

Asari, Hasan, and Muaz Tanjung. “History of Maktab Al-Islamiyah Tapanuli.” Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage 8, no. 2 (2019).

Azra, Azyumardi. “Biografi Sosial Intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi.” In Ulama Perempuan Indonesia, edited by Jajat Burhanuddin. Jakarta: Gramedia, 2002.

———. Malam Seribu Bulan: Renungan-Renungan 30 Hari Ramadan. Jakarta: Erlangga, 2005.

———. Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah, Wacana Dan Kekuasaan. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1999.

Dewan Fatwa Al Washliyah. Keputusan-Keputusan Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah 1930-2020. Edited by Ja’far Ja’far, Imam Yazid, and Irwansyah Irwansyah. Medan: Perdana Publishing and Dewan Fatwa Al Washliyah, 2020.

Harahap, Mardian Idris. “Nationalism and Political Thoughts of Sheikh M. Arsjad Thalib Lubis (1908-1972).” MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 45, no. 1 (2021).

Hasanuddin, Chalidjah. Al-Jamiyatul Washliyah 1930-1942/ : Api Dalam Sekam Di Sumatera Timur. Bandung: Pustaka, 1988.

Ja’far, Ja’far. “Al Jam‘iyatul Washliyah Dan Pelestarian Akidah Ahl Sunnah Wa Al-Jamâ‘ah Di Indonesia.” Islamica: Jurnal Studi Keislaman 14, no. 1 (2019).

———. “Al Washliyah Benteng Tradisi Sunni Sumut.” Waspada, December 1, 2012.

———. Biografi Dan Karya Ismail Banda. Medan: Centre For Al Washliyah Studies (Pusat Kajian Al Washliyah), 2021.

———. Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah 1930-2015. Medan: Perdana Publishing, 2015.

———. Citra Al Washliyah: Histori, Moderasi Dan Jihad Untuk NKRI. Medan: Centre For Al Washliyah Studies (Pusat Kajian Al Washliyah), 2022.

———. Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah. Edited by Imam Yazid and Irwansyah Irwansyah. Medan: Perdana Publishing and Dewan Fatwa Al Washliyah, 2020.

———. Jejak Sang Bintang: Sketsa Biografis Syekh Hasan Ma’sum H. Ismail Banda, H. Abdurrahman Sjihab H.M. Arsjad Th. Lubis & H. Yusuf Ahmad Lubis. Edited by Ismed Batubara. Medan: Centre For Al Washliyah Studies (Pusat Kajian Al Washliyah), 2022.

———. “Pemikiran Politik Islamisme Moderat Al Jam’iyatul Washliyah.” Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat 16, no. 2 (2019).

———. “Peran Al Jam’iyatul Washliyah Dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi’i Di Era Kontemporer.” Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 13, no. 1 (2016).

———. “Peran M. Arsjad Th. Lubis Dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman.” Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial 18, no. 2 (2020).

———. Sang Ulama Pemimpin: Biografi Abdurrahman Sjihab. Medan: Perdana Publishing and CAS, 2021.

———. “Tarekat Dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum.” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 5, no. 2 (2015).

———. “Tradisi Intelektual Ulama Mandailing Abad Ke-20: Dedikasi Dan Karya-Karya Yusuf Ahmad Lubis (1912-1980).” Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences 1, no. 3 (2020).

Ja’far, Ja’far, Mhd Syahnan, Asrul Asrul, Zaini Dahlan, and Sakti Ritonga. “Discovering the Legacy of Mandailing Ulama: Education, Intellectuals, and Politics in North Sumatra in the Early 20th Century.” Ulumuna: Journal of Islamic Studies 26, no. 2 (2022): 296–336.

Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Medan: Tiara Wacana, 2013.

Lubis, Yusuf Ahmad. Ichtisar Tasauf Islam. Medan: Pustaka Damai, 1970.

———. Ketuhanan Dan Salib. Medan: MASA, 1973.

———. Mahasinul Afham: (Hadist-Hadist Pilihan). Medan: Zahir, 1977.

———. Mazhab2 Islam Dan Fatwa Sjeich Hasan Maksum. Medan: Jajasan Budi Pekerti, 1967.

———. Syifâ’ Al-Shudûr Fi Ziyârah Al-Qubûr. Medan: Sinar Deli, 1931.

———. Tafsir Soerat Al-Ma‘oen. Medan Deli: OE.M.A.M, 1938.

Mona, Matu. Riwajat Penghidoepan Al-Fadhil Toean Sjech Hasan Ma’soem: Biografie Sedjak Ketjil Sampai Wafatnya. Medan: Syarikat Tapanoeli, n.d.

Said, Khairuddin. Pemikiran Islah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2012.

Said, Khairuddin, and Zulkifli bin Hj. Mohd Yusoff. “Pemikiran Islah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus.” In Tajdid and Islah. Kuala Lumpur: Department of Islamic History and Civilization Academy of Islamic Studies University of Malaya, 2011.

Said, Khairuddin, and Zulkifli Mohd. Yusoff. “Yusuf Ahmad Lubis Dan Gagasan Pembangunan Jati Diri Umat.” In Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V: Ulama Dan Cabaran Idealisme Semasa. Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam. Kuala Lumpur: , Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013.

Siddik, Dja’far, and Ja’far Ja’far. Al-Ittihadiyah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara. Medan: Perdana Publishing, 2017.

Sjamsuddin, Udin. Chutbah Pengurus Besar Memperingati Ulang Tahun Al-Djam’ijatul Washlijah Seperempat Abad (30 November 1930-30 November 1955). Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1955.

Syahnan, Mhd., Asrul Asrul, and Ja’far Ja’far. “Intellectual Network of Mandailing and Haramayn Muslim Scholars in the Mid-19th and Early 20th Century.” TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 9, no. 2 (December 1, 2019): 257–281.

Tanjung, Abdi. “Pandangan H.M. Yusuf Ahmad Lubis Terhadap Wanita: Telaah Buku Pembelaan Islam Terhadap Wanita.” Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2013.

Tanjung, Muaz. Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad Ke20 Di Medan. Medan: IAIN Press, 2012.

Utara, Majelis Ulama Sumatera. “Riwayat Hidup Almarhum Syekh Hasan Ma’sum (1884-1937).” In Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka Di Sumatera Utara, 119–137. Medan: Majelis Ulama Sumatera Utara, 1983.

Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.